Η μύτη είναι ένα όργανο που καθορίζει την εικόνα μας. Το ιδανικό είναι να έχει όμορφο σχήμα και να μας προσφέρει ανεμπόδιστη αναπνοή. Η μο­ντέρνα τάση στη ρινοπλαστική ακολου­θεί φυσικές γραμμές, εναρμονισμένες με το κάθε πρόσωπο, και έχει ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας της μύ­της με παρέμβαση σε πολλαπλά ανατο­μικά στοιχεία της, όπως στο ρινικό δι­άφραγμα, στις κόγχες, καθώς και στο ακρορρίνιο και τη ράχη της.

Ποιες είναι οι μοντέρνες τεχνικές;
Η ενδοσκοπική διόρθωση του διαφράγ­ματος, των κογχών και όλων των ανα­πτυξιακών ανωμαλι­ών της μύτης χάρη στη μεγέθυνση και το φω­τισμό δίνει τη δυνατό­τητα της ριζικής και με ακρίβεια χειρουργικής διόρθωσης όλων των ανατομικών δομών που συμμετέχουν στην πα­θολογική αναπνοή. Η τάση σήμερα είναι να αφαιρείται μόνο η πα­θολογία αφήνοντας ανεπηρέαστη τη στήρι­ξη της μύτης. Αν είναι απαραίτητο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν μο­σχεύματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επανεγ­χείρησης σε κάποιους ασθενείς μετά από ένα αποτυχημένο χειρουρ­γείο. Αυτά μπορεί να ληφθούν είτε από το χόνδρο του διαφράγματος είτε από το πτερύγιο του ωτός, μέθοδος απλή, απο­τελεσματική και χωρίς ουλές. Η χρήση των μοσχευμάτων έχει ως στόχο τη σω­στή και ολοκληρωμένη στήριξη της μύ­της, ώστε να γίνει ριζική αποκατάσταση όλων των αιτιών που προκαλούν δυσχέ­ρεια ρινικής αναπνοής. Η λειτουργική ρινοπλαστική μπορεί να γίνει με κλει­στή τεχνική με εσωτερικές τομές ή με ανοιχτή τεχνική με μια μικρή τομή στη στυλίδα, η οποία δεν αφήνει σημάδια.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα για τον ασθενή, με τις νέες τεχνικές;
Ο ασθενής μετεγχειρητικά έχει πολύ γρηγορότερη ανάρρωση και επούλωση. Βασικό πλεονέκτημα που έχει με τις σύγχρονες τεχνικές είναι ότι δεν πονάει, δεν πρήζεται, δεν μελανιάζει και μετεγ­χειρητικά μπορεί να επιστρέψει άμεσα στη δουλειά του – σε νέα, υγιή άτομα, μάλιστα, χωρίς να είναι καν απαραίτητη η παραμονή στο νοσοκομείο. Επειδή η ζωή μας έχει πια πολύ απαιτητικούς ρυθμούς και η ποιότητα της καθημερινό­τητάς μας από πλευράς ευεξίας και θετι­κής διάθεσης παίζει πρωτεύοντα ρόλο, είναι σημαντικό να μην ταλαιπωρούμα­στε άνευ λόγου. Η μύτη μας δεν αρκεί να είναι απλώς ωραία, πρέπει ταυτόχρο­να να είναι και λειτουργική. Μία χει­ρουργική επέμβαση μπορεί να φροντίσει και για τα δύο.

Ανατολή Παταρίδου 
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής & Τραχήλου-Παιδο-ΩΡΛ
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο Υγεία-Μητέρα,
www.pataridou.gr   Facebook: pataridouanatoli

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ

Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής & Τραχήλου - ΠΑΙΔΟ ΩΡΛ, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία - Μητέρα